تور ترکیه
تهران ترکیه

تور ترکیه

پیشنهاد ویژه معراج گشت

تور وان از تهران

3 شب و 4 روز
تهران
وان
اتوبوس
اتوبوس
قیمت از 4,160,000 تومان
مشاهده پکیج
پیشنهاد ویژه معراج گشت
تهران
استانبول
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 15,900,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-27 تاریخ برگشت: 1403-04-30 شروع قیمت: 15,900,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-30 تاریخ برگشت: 1403-05-02 شروع قیمت: 16,000,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-31 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 16,100,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 16,900,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 17,400,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-03 تاریخ برگشت: 1403-05-06 شروع قیمت: 19,400,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 18,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-05 تاریخ برگشت: 1403-05-08 شروع قیمت: 18,400,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-06 تاریخ برگشت: 1403-05-09 شروع قیمت: 18,400,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-07 تاریخ برگشت: 1403-05-10 شروع قیمت: 18,900,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-08 تاریخ برگشت: 1403-05-11 شروع قیمت: 18,900,000 مشاهده پکیج
تهران
وان
اتوبوس
اتوبوس
قیمت از 3,460,000 تومان
مشاهده پکیج
تهران
وان
اتوبوس
اتوبوس
قیمت از 3,860,000 تومان
مشاهده پکیج
تهران
ترابزون
اتوبوس
اتوبوس
قیمت از 12,650,000 تومان
مشاهده پکیج
تهران
آنتالیا
معراج
معراج
قیمت از 14,470,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 14,470,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-30 تاریخ برگشت: 1403-05-06 شروع قیمت: 14,470,000 مشاهده پکیج
تهران
استانبول
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 16,550,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-26 تاریخ برگشت: 1403-04-30 شروع قیمت: 17,550,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 16,550,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-30 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 17,050,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 18,650,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-06 شروع قیمت: 19,350,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-03 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 19,050,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-08 شروع قیمت: 19,450,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-06 تاریخ برگشت: 1403-05-10 شروع قیمت: 19,750,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-07 تاریخ برگشت: 1403-05-11 شروع قیمت: 19,850,000 مشاهده پکیج
تهران
استانبول
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 16,840,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-23 تاریخ برگشت: 1403-04-28 شروع قیمت: 21,440,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-24 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 23,440,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-04-30 شروع قیمت: 19,040,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-26 تاریخ برگشت: 1403-04-31 شروع قیمت: 18,240,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-27 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 17,540,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 17,840,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 16,840,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-30 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 17,240,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-31 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 18,540,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1403-05-06 شروع قیمت: 19,240,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 18,340,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-03 تاریخ برگشت: 1403-05-08 شروع قیمت: 18,340,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-09 شروع قیمت: 19,640,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-05 تاریخ برگشت: 1403-05-10 شروع قیمت: 18,440,000 مشاهده پکیج
تهران
استانبول
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 17,720,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-22 تاریخ برگشت: 1403-04-28 شروع قیمت: 22,720,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-23 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 23,420,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-24 تاریخ برگشت: 1403-04-30 شروع قیمت: 21,120,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-04-31 شروع قیمت: 18,920,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-27 تاریخ برگشت: 1403-05-02 شروع قیمت: 18,620,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 18,520,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 17,720,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-30 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 18,720,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-31 تاریخ برگشت: 1403-05-06 شروع قیمت: 19,620,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 18,920,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-08 شروع قیمت: 19,120,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-03 تاریخ برگشت: 1403-05-09 شروع قیمت: 19,120,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-10 شروع قیمت: 20,420,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-05 تاریخ برگشت: 1403-05-11 شروع قیمت: 19,820,000 مشاهده پکیج
تهران
کوش آداسی
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 21,800,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-13 تاریخ برگشت: 1403-04-19 شروع قیمت: 21,800,000 مشاهده پکیج
تهران
آنتالیا
تیلویند ایرلاینز
تیلویند ایرلاینز
قیمت از 18,900,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-27 تاریخ برگشت: 1403-05-02 شروع قیمت: 18,900,000 مشاهده پکیج
تهران
استانبول
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 19,210,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-22 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 24,710,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-23 تاریخ برگشت: 1403-04-30 شروع قیمت: 21,110,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-24 تاریخ برگشت: 1403-04-31 شروع قیمت: 21,010,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 19,410,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-26 تاریخ برگشت: 1403-05-02 شروع قیمت: 19,810,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-27 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 19,310,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 19,410,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 19,210,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-30 تاریخ برگشت: 1403-05-06 شروع قیمت: 19,810,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-31 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 19,310,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1402-05-08 شروع قیمت: 19,710,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-09 شروع قیمت: 19,910,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-03 تاریخ برگشت: 1403-05-10 شروع قیمت: 19,910,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-11 شروع قیمت: 21,810,000 مشاهده پکیج
تهران
آنتالیا
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 20,500,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 20,500,000 مشاهده پکیج
تهران
آنتالیا
پگاسوس
پگاسوس
قیمت از 20,990,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 20,990,000 مشاهده پکیج
تهران
آنتالیا
ایران ایر تور
ایران ایر تور
قیمت از 22,500,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-23 تاریخ برگشت: 1403-04-30 شروع قیمت: 22,500,000 مشاهده پکیج

تور ازمیر

6 شب و 7 روز
تهران
ازمیر
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 23,200,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-13 تاریخ برگشت: 1403-04-19 شروع قیمت: 23,200,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-20 تاریخ برگشت: 1403-04-26 شروع قیمت: 23,200,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-27 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 23,200,000 مشاهده پکیج
تهران
آنتالیا
کورندون ايرلاينز
کورندون ايرلاينز
قیمت از 24,590,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 24,590,000 مشاهده پکیج
تهران
آنتالیا
ماوی گوک
ماوی گوک
قیمت از 25,995,000 تومان
مشاهده پکیج
تهران
کوش آداسی
ایران ایر تور
ایران ایر تور
قیمت از 21,500,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-13 تاریخ برگشت: 1403-04-19 شروع قیمت: 21,500,000 مشاهده پکیج
تهران
بدروم
ایران ایر تور
ایران ایر تور
قیمت از 29,680,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-14 تاریخ برگشت: 1403-04-20 شروع قیمت: 29,680,000 مشاهده پکیج
تهران
بدروم
معراج
معراج
قیمت از 31,410,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-01 تاریخ برگشت: 1403-04-07 شروع قیمت: 31,410,000 مشاهده پکیج

تور مارماریس

6 شب و 7 روز
تهران
مارماریس
معراج
معراج
قیمت از 31,550,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-01 تاریخ برگشت: 1403-04-07 شروع قیمت: 31,550,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-02 تاریخ برگشت: 1403-04-08 شروع قیمت: 31,550,000 مشاهده پکیج

تور آلانیا

6 شب و 7 روز
تهران
آلانیا
پگاسوس
پگاسوس
قیمت از 32,900,000 تومان
مشاهده پکیج
تهران
آنتالیا
فری برد
فری برد
قیمت از 33,990,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-19 تاریخ برگشت: 1403-04-25 شروع قیمت: 33,990,000 مشاهده پکیج
تهران
کوش آداسی-ازمیر
ایران ایر تور
ایران ایر تور
قیمت از 37,670,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-13 تاریخ برگشت: 1403-04-19 شروع قیمت: 37,670,000 مشاهده پکیج
تهران
آنتالیا
ترکیش ایر
ترکیش ایر
قیمت از 38,990,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 38,990,000 مشاهده پکیج
تهران
آلانیا
تابان ایر
تابان ایر
قیمت از 39,990,000 تومان
مشاهده پکیج
تهران
آلانیا
فری برد
فری برد
قیمت از 46,990,000 تومان
مشاهده پکیج

 

چرا تور ترکیه را انتخاب کنیم ؟


سفر به کشور ترکیه جزو سفرهای پرطرفدار ما ایرانیان بشمار می رود خصوصا در روزهای عید تور نوروز آن با استقبال زیادی مواجه می شود چرا که این کشور توریستی درست در نیم کره شمالی و در نقطه برخورد دو قاره آسیا و اروپا قرار گرفته است ، ترکیه در جنوب شرقی قاره اروپا و در جنوب غربی قاره آسیا جای خوش کرده است و در ضمن طول این کشور از شرق به غرب 1660 کیلومتر و عرض آن 550 کیلومتر می باشد و دارای شکل هندسی منحصر به فردی است که در توسعه اقتصاد و محبوبیت این کشور تاثیر بسیار زیادی داشته است، ضمنا واحد پولی آنها لیر می باشد که در اکثر مراکز تفریحی و توریستی دلار و یورو هم از مسافران قبول می کنند.

با خودتان شاید بگویید چرا تور ترکیه را انتخاب کنیم ؟ جواب سوالتان را در ادامه خواهیم داد ولی این را هم بدانید که این کشور تاریخی و جذاب در تمام ایام سال به جز فصل تابستان دارای آب و هوای نسبتا سرد است و توجه داشته باشید که بهترین زمان سفر به آن فصل تابستان است، البته در بهار نیز هوا برای سفر به این کشور مناسب است، حتی برخی شهرهای این کشور تقریبا همیشه آب و هوای معتدلی دارند. به همین دلیل تور مسافرتی ترکیه نوروز همیشه پرطرفدار است و در زمان کوتاهی پر می شود. از طرفی ترکیه جدای از جاذبه هایش جز معدود کشورهای مسلمان اروپایی بوده که نسبت به دین و اعتقادات مذهبی خودشان حساسیت خاصی دارند.

آژانس معراج گشت مجری مستقیم تور ترکیه با بهترین قیمت و با بهترین خدمت در خدمت شماست. شما گردگشران میتوانید برای رزرو، خرید و مشاوره در رابطه با تور استانبول با شرکت معراج گشت آسمان تماس بگیرید.

 

سفر به تمامی شهرهای توریستی ترکیه هر کدام جذابیت های منحصر به فرد خودش را دارد و لازم به ذکر است که ترکیه بیشتر پروازهایش از فرودگاه های ایرانی است و دلیل اصلی آن نزدیکی این کشور به ما می باشد ، مردم ترکیه نسبت به زبان خود بسیار حساس بوده در در واقع تمایل چندانی به صحبت به زبان های دیگر حتی با توریست ها هم ندارند و ما پیشنهاد می کنیم قبل از سفر به این کشور کلماتی از زبان ترکی یاد رایاد گرفته تا بتوانید ارتباط بهتری با مردم شهرهایش بگیرند و هم اینکه با فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه بیشتر آشنا شوید و ضمنا این سرزمین دوست داشتنی کشوری است که جاذبه های گردشگری متنوع و زیادی را در خود جای داده اند و مهمتر برای ورود به این کشور نیاز به اخذ ویزا برای مسافران ایرانی وجود ندارد و مراکز خرید زیادی هم دارد و به علت پایین بودن قیمت ها خرید را در این کشور لذت بخش تر می کند و با توجه به اینکه این کشور غذاهای خوشمزه زیادی دارد پیشنهاد می کنیم همه آنها را امتحان کنید و توجه داشته باشید که سالانه کنسرت های زیادی در این کشور برگزار می شود که آن را جذابتر کرده است .

 

خدمات تور ترکیه

 • بلیط رفت و برگشی
 • رزرو هتل با خدمات مربوطه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • تور لیدر فارسی و گشت شهری در شهر مورد نظر شما و ...
 • گشت شهری و دیدن جاذبه های گردشگری مهم آن

 

قیمت تور ترکیه

قیمت تور ترکیه ممکن است بسته به فصل سفر، مدت زمان اقامت، تعداد افراد و امکانات و خدمات ارائه شده توسط تورهای مختلف متفاوت باشد. در ادامه به بررسی مواردی که بر تعیین قیمت تور مسافرتی ترکیه تأثیر می‌گذارند، می‌پردازیم:

1- فصل سفر: قیمت تور ترکیه در فصل‌های پربازدید مثل تابستان و نوروز بیشتر از فصل‌های پاییز و زمستان است. در فصل‌های پایین‌تر می‌توانید با تخفیفات ویژه تورهای ترکیه را بخرید.

2- مدت زمان اقامت: با طولانی شدن مدت اقامت در ترکیه، قیمت تورها کاهش پیدا می‌کند.

3- امکانات و خدمات ارائه شده: امکاناتی مانند اقامت در هتل‌های لوکس و خدمات جانبی مانند تور‌های شهری و جنگل‌نوردی و ... می‌تواند قیمت تور را افزایش دهد.

بنابراین، قیمت تور ترکیه بسته به موارد فوق متفاوت است.

 

شاید برایتان جالب باشد بدانید که به دلایل بسیار مهمی مسافران این کشور را انتخاب می کنند ولی در این بخش می خواهیم به دلایل عمده مسافران بپردازیم ، مثلا در این کشور هزینه ها بسیار پایین است و هتل های لوکس ۵ ستاره ، تفریحات سنتی ، حمام های ترکی و غذاهای عالی با قیمت های مناسب و ... به راحتی در دسترس شما می باشد و همچنین خرید کردن در ترکیه به دلیل قیمت های مناسب بسیار لذت بخش و جزو جاذبه های این کشور به حساب می آید ، دلیل مهم بعدی غذای عالی ترکی مثل کباب ها ، باقلوا و … است که با قیمت های مناسب یکی از جذابیت های سفر ترکیه شما به شمار می رود و در آخر پیشنهاد می کنیم که غذاهای خوشمزه ترکی بخورید ، به یک حمام ترک بروید و آب تنی و ماساژ ترک را امتحان کنید.

 

موضوع مهم بعدی شرایط آب و هوایی کشور است که باید بدانید آب ‌و هوا در ترکیه با توجه به توپوگرافی و عرض جغرافیایی که دارد گسترده و بسیار متنوع است، مناطق ساحلی دریای اژه و مدیترانه آب‌ وهوای مرسوم مدیترانه‌ ای را برای برخی نقاط به ارمغان آورده و توجه داشته باشید که در هوای داغ تابستان ( مه تا اکتبر ) به سختی بارش باران را می بینید ، زمستان‌ های این منطقه نیز معتدل و بارانی است و در بخش‌ های ساحلی ( به جز مناطق مرتفع بالای ۲۰۰۰ متر ) به ندرت شاهد نزول برف نیز می باشید و ضمنا در طول تابستان ، دمای آب دریاهای اژه و مدیترانه گرم است که بهترین فرصت برای شنا کردن می باشد ، نواحی اطراف دریای مرمره شامل استانبول دارای آب ‌و هوای انتقالی بین اقلیم‌ های اقیانوسی و نیمه مدیترانه ‌ای هستند و زمستان‌ های این نواحی سردتر از نقاط ساحلی غربی و جنوبی بوده ، بارش برف در نواحی ساحلی امری عادی به شمار می ‌رود، اگرچه این برف مدت زیادی روی زمین نمی ‌ماند و زود آب می ‌شود و چنین بارش ‌هایی تنها به چند روز زمستان محدود می ‌شود، همچنین هنگام تابستان سردتر از دریاهای اژه و مدیترانه است .

تور شهر های ترکیه

تور استانبول
تور آنتالیا
تور آنکارا
تور وان
تور آلانیا
تور بدروم
تور دیدیم
تور مارماریس
تور ترابزون
تور کوش آداسی
تور ازمیر

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.0 از 5 | از بین 15 امتیاز دهنده به تور ترکیه
معراج گشت آسمان