تور تفلیس
تهران تفلیس

تور تفلیس

پیشنهاد ویژه معراج گشت قسطی
3 شب و 4 روز
تهران
تفلیس
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 12,500,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-14 تاریخ برگشت: 1403-04-17 شروع قیمت: 10,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-17 تاریخ برگشت: 1403-04-20 شروع قیمت: 11,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-18 تاریخ برگشت: 1403-04-21 شروع قیمت: 12,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-21 تاریخ برگشت: 1403-04-24 شروع قیمت: 17,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-24 تاریخ برگشت: 1403-04-27 شروع قیمت: 14,000,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-04-31 شروع قیمت: 13,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-31 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 13,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 13,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 13,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-07 تاریخ برگشت: 1403-05-10 شروع قیمت: 13,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-08 تاریخ برگشت: 1403-05-11 شروع قیمت: 13,500,000 مشاهده پکیج
قسطی
تهران
تفلیس
آسمان
آسمان
قیمت از 12,890,000 تومان
مشاهده پکیج
قسطی

تور تفلیس 7 شب

7 شب و 8 روز
تهران
تفلیس
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 13,560,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-14 تاریخ برگشت: 1403-04-21 شروع قیمت: 14,060,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-18 تاریخ برگشت: 1403-04-25 شروع قیمت: 13,560,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-21 تاریخ برگشت: 1403-04-28 شروع قیمت: 18,560,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 19,560,000 مشاهده پکیج
قسطی
تهران
تفلیس
زاگرس
زاگرس
قیمت از 12,290,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-13 تاریخ برگشت: 1403-04-20 شروع قیمت: 11,290,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-20 تاریخ برگشت: 1403-04-27 شروع قیمت: 12,290,000 مشاهده پکیج
قسطی
تهران
تفلیس
ایران ایر تور
ایران ایر تور
قیمت از 12,300,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-11 تاریخ برگشت: 1403-04-14 شروع قیمت: 12,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-15 تاریخ برگشت: 1403-04-18 شروع قیمت: 12,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-18 تاریخ برگشت: 1403-04-21 شروع قیمت: 12,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-22 تاریخ برگشت: 1403-04-25 شروع قیمت: 15,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-04-28 شروع قیمت: 16,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 16,300,000 مشاهده پکیج
قسطی

تور تفلیس 4 شب

4 شب و 5 روز
تهران
تفلیس
آتا
آتا
قیمت از 12,600,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-22 تاریخ برگشت: 1403-04-26 شروع قیمت: 15,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-02 شروع قیمت: 12,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-05 تاریخ برگشت: 1403-05-09 شروع قیمت: 13,600,000 مشاهده پکیج
قسطی
تهران
تفلیس
ایران ایر تور
ایران ایر تور
قیمت از 12,630,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-11 تاریخ برگشت: 1403-04-15 شروع قیمت: 12,630,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-14 تاریخ برگشت: 1403-04-18 شروع قیمت: 12,630,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-18 تاریخ برگشت: 1403-04-22 شروع قیمت: 12,630,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-21 تاریخ برگشت: 1403-04-25 شروع قیمت: 15,630,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 16,630,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 16,630,000 مشاهده پکیج
قسطی
تهران
تفلیس
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 12,890,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-13 تاریخ برگشت: 1403-04-17 شروع قیمت: 10,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-14 تاریخ برگشت: 1403-04-18 شروع قیمت: 10,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-17 تاریخ برگشت: 1403-04-21 شروع قیمت: 12,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-20 تاریخ برگشت: 1403-04-24 شروع قیمت: 12,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-21 تاریخ برگشت: 1403-04-25 شروع قیمت: 17,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-24 تاریخ برگشت: 1403-04-28 شروع قیمت: 17,390,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-27 تاریخ برگشت: 1403-04-31 شروع قیمت: 12,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 12,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-31 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 12,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-03 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 13,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-08 شروع قیمت: 13,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-07 تاریخ برگشت: 1403-05-11 شروع قیمت: 13,890,000 مشاهده پکیج
قسطی
تهران
تفلیس
آتا
آتا
قیمت از 12,300,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-19 تاریخ برگشت: 1403-04-22 شروع قیمت: 12,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-26 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 22,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 12,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-09 تاریخ برگشت: 1403-05-12 شروع قیمت: 13,300,000 مشاهده پکیج
قسطی
تهران
تفلیس
ایران ایر تور
ایران ایر تور
قیمت از 13,600,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-11 تاریخ برگشت: 1403-04-18 شروع قیمت: 13,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-14 تاریخ برگشت: 1403-04-21 شروع قیمت: 13,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-15 تاریخ برگشت: 1403-04-22 شروع قیمت: 13,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-18 تاریخ برگشت: 1403-04-25 شروع قیمت: 15,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-21 تاریخ برگشت: 1403-04-28 شروع قیمت: 17,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-22 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 17,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 17,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 17,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 17,600,000 مشاهده پکیج

سوالات متداول

شهر قدیم تفلیس و منطقه متاتسمیندا به عنوان بهترین مناطق تفلیس برای اقامت شناخته می شوند.

مجمسه مادر تفلیس، پل صلح، برج ساعت و حمام های تاریخی جذاب ترین اماکن دیدنی تفلیس هستند.

بله شما می توانید با سفر زمینی به ترکیه، ارمنستان یا آذربایجان و ادامه دادن راه خود از یکی از این کشورها به سمت گرجستان به صورت زمینی به تفلیس سفر کنید.

شما می توانید با ون، قطار یا هواپیما از ایروان در ارمنستان به تفلیس در گرجستان بروید.

در تفلیس مراکز خرید و بازارهای سنتی متعددی وجود دارد و برای خرید لباس و سوغاتی شرایط مناسبی دارد.

در تفلیس مراکز خرید و بازارهای سنتی متعددی وجود دارد و برای خرید لباس و سوغاتی شرایط مناسبی دارد.

خاچاپوری، خینکالی، کباب متسوادی و چاناخی لذیذترین غذاهای تفلیس هستند.

برای شما مقرون به صرفه تر است که از ایران با خودتان به تفلیس دلار ببرید.

کمی قبل و بعد از تابستان یا دقیق تر بگوییم اواسط اردیبهشت تا اواسط تیر و همین طور اواسط شهریور تا اواسط آبان بهترین زمان سفر به تفلیس است.

هتل آمباسادوری، هتل بیلتمور و هتل رویال پالاس از بهترین هتل های تفلیس هستند.

رستوران بربرستان، رستوران ساکورا و رستوران تاورنا وره جزء بهترین رستوران های تفلیس هستند.

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تفلیس
معراج گشت آسمان