تور گرجستان
تهران گرجستان

تور گرجستان

پیشنهاد ویژه معراج گشت

تفلیس 3 شب و 4 روز

3 شب و 4 روز
تهران
تفلیس
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 12,500,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-14 تاریخ برگشت: 1403-04-17 شروع قیمت: 10,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-17 تاریخ برگشت: 1403-04-20 شروع قیمت: 11,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-18 تاریخ برگشت: 1403-04-21 شروع قیمت: 12,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-21 تاریخ برگشت: 1403-04-24 شروع قیمت: 17,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-24 تاریخ برگشت: 1403-04-27 شروع قیمت: 14,000,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-04-31 شروع قیمت: 13,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-31 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 13,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 13,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 13,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-07 تاریخ برگشت: 1403-05-10 شروع قیمت: 13,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-08 تاریخ برگشت: 1403-05-11 شروع قیمت: 13,500,000 مشاهده پکیج
تهران
تفلیس
آسمان
آسمان
قیمت از 12,890,000 تومان
مشاهده پکیج

تور تفلیس 7 شب

7 شب و 8 روز
تهران
تفلیس
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 13,560,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-14 تاریخ برگشت: 1403-04-21 شروع قیمت: 14,060,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-18 تاریخ برگشت: 1403-04-25 شروع قیمت: 13,560,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-21 تاریخ برگشت: 1403-04-28 شروع قیمت: 18,560,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 19,560,000 مشاهده پکیج
تهران
تفلیس
زاگرس
زاگرس
قیمت از 12,290,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-13 تاریخ برگشت: 1403-04-20 شروع قیمت: 11,290,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-20 تاریخ برگشت: 1403-04-27 شروع قیمت: 12,290,000 مشاهده پکیج
تهران
تفلیس
ایران ایر تور
ایران ایر تور
قیمت از 12,300,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-11 تاریخ برگشت: 1403-04-14 شروع قیمت: 12,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-15 تاریخ برگشت: 1403-04-18 شروع قیمت: 12,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-18 تاریخ برگشت: 1403-04-21 شروع قیمت: 12,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-22 تاریخ برگشت: 1403-04-25 شروع قیمت: 15,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-04-28 شروع قیمت: 16,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 16,300,000 مشاهده پکیج

تور تفلیس 4 شب

4 شب و 5 روز
تهران
تفلیس
آتا
آتا
قیمت از 12,600,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-22 تاریخ برگشت: 1403-04-26 شروع قیمت: 15,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-02 شروع قیمت: 12,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-05 تاریخ برگشت: 1403-05-09 شروع قیمت: 13,600,000 مشاهده پکیج
تهران
تفلیس
ایران ایر تور
ایران ایر تور
قیمت از 12,630,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-11 تاریخ برگشت: 1403-04-15 شروع قیمت: 12,630,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-14 تاریخ برگشت: 1403-04-18 شروع قیمت: 12,630,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-18 تاریخ برگشت: 1403-04-22 شروع قیمت: 12,630,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-21 تاریخ برگشت: 1403-04-25 شروع قیمت: 15,630,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 16,630,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 16,630,000 مشاهده پکیج
تهران
تفلیس
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 12,890,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-13 تاریخ برگشت: 1403-04-17 شروع قیمت: 10,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-14 تاریخ برگشت: 1403-04-18 شروع قیمت: 10,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-17 تاریخ برگشت: 1403-04-21 شروع قیمت: 12,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-20 تاریخ برگشت: 1403-04-24 شروع قیمت: 12,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-21 تاریخ برگشت: 1403-04-25 شروع قیمت: 17,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-24 تاریخ برگشت: 1403-04-28 شروع قیمت: 17,390,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-27 تاریخ برگشت: 1403-04-31 شروع قیمت: 12,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 12,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-31 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 12,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-03 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 13,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-08 شروع قیمت: 13,890,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-07 تاریخ برگشت: 1403-05-11 شروع قیمت: 13,890,000 مشاهده پکیج
تهران
تفلیس
آتا
آتا
قیمت از 12,300,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-19 تاریخ برگشت: 1403-04-22 شروع قیمت: 12,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-26 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 22,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 12,300,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-09 تاریخ برگشت: 1403-05-12 شروع قیمت: 13,300,000 مشاهده پکیج
تهران
تفلیس
ایران ایر تور
ایران ایر تور
قیمت از 13,600,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-11 تاریخ برگشت: 1403-04-18 شروع قیمت: 13,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-14 تاریخ برگشت: 1403-04-21 شروع قیمت: 13,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-15 تاریخ برگشت: 1403-04-22 شروع قیمت: 13,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-18 تاریخ برگشت: 1403-04-25 شروع قیمت: 15,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-21 تاریخ برگشت: 1403-04-28 شروع قیمت: 17,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-22 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 17,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 17,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 17,600,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 17,600,000 مشاهده پکیج
تهران
باتومی
وارش
وارش
قیمت از 18,020,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-03-17 تاریخ برگشت: 1403-03-22 شروع قیمت: 17,020,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-03-24 تاریخ برگشت: 1403-03-29 شروع قیمت: 18,020,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-03-31 تاریخ برگشت: 1403-04-05 شروع قیمت: 20,520,000 مشاهده پکیج
تهران
باتومی
ایران ایر تور
ایران ایر تور
قیمت از 18,230,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-15 تاریخ برگشت: 1403-04-18 شروع قیمت: 15,230,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-22 تاریخ برگشت: 1403-04-25 شروع قیمت: 21,230,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 19,230,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-05 تاریخ برگشت: 1403-05-08 شروع قیمت: 19,230,000 مشاهده پکیج
تهران
باتومی
وارش
Georgian Wings
قیمت از 18,230,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-09 تاریخ برگشت: 1403-04-12 شروع قیمت: 16,230,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-12 تاریخ برگشت: 1403-04-15 شروع قیمت: 16,230,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-16 تاریخ برگشت: 1403-04-19 شروع قیمت: 16,230,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-19 تاریخ برگشت: 1403-04-22 شروع قیمت: 20,230,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-23 تاریخ برگشت: 1403-04-26 شروع قیمت: 26,230,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-26 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 25,230,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-30 تاریخ برگشت: 1403-04-02 شروع قیمت: 18,230,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 18,230,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-06 تاریخ برگشت: 1403-05-09 شروع قیمت: 19,230,000 مشاهده پکیج
تهران
باتومی
ایران ایر تور
ایران ایر تور
قیمت از 19,530,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-03-18 تاریخ برگشت: 1403-04-22 شروع قیمت: 19,530,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-11 تاریخ برگشت: 1403-04-15 شروع قیمت: 16,530,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 27,030,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 20,530,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-08 تاریخ برگشت: 1403-05-12 شروع قیمت: 20,530,000 مشاهده پکیج

تور باتومی 4 شب

4 شب و 5 روز
تهران
باتومی
وارش
Georgian Wings
قیمت از 19,530,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-12 تاریخ برگشت: 1403-04-16 شروع قیمت: 17,530,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-15 تاریخ برگشت: 1403-03-19 شروع قیمت: 18,530,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-19 تاریخ برگشت: 1403-04-23 شروع قیمت: 21,530,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-22 تاریخ برگشت: 1403-04-26 شروع قیمت: 28,530,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-26 تاریخ برگشت: 1403-04-30 شروع قیمت: 25,530,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-02 شروع قیمت: 19,530,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-06 شروع قیمت: 19,530,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-05 تاریخ برگشت: 1403-05-09 شروع قیمت: 20,530,000 مشاهده پکیج

تور باتومی 7 شب

7 شب و 8 روز
تهران
باتومی
وارش
Georgian Wings
قیمت از 23,430,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-12 تاریخ برگشت: 1403-04-19 شروع قیمت: 20,930,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-14 تاریخ برگشت: 1403-04-21 شروع قیمت: 20,930,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-15 تاریخ برگشت: 1403-04-22 شروع قیمت: 22,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-16 تاریخ برگشت: 1403-04-23 شروع قیمت: 22,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-21 تاریخ برگشت: 1403-04-28 شروع قیمت: 25,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-23 تاریخ برگشت: 1403-04-30 شروع قیمت: 25,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-26 تاریخ برگشت: 1403-05-02 شروع قیمت: 29,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 23,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 23,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-30 تاریخ برگشت: 1403-05-06 شروع قیمت: 23,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-09 شروع قیمت: 24,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-11 شروع قیمت: 24,430,000 مشاهده پکیج
تهران
باتومی
ایران ایر تور
ایران ایر تور
قیمت از 23,430,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-11 تاریخ برگشت: 1403-04-18 شروع قیمت: 20,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-15 تاریخ برگشت: 1403-04-22 شروع قیمت: 20,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-18 تاریخ برگشت: 1403-04-25 شروع قیمت: 25,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 30,930,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 24,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1403-05-08 شروع قیمت: 24,430,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-05 تاریخ برگشت: 1403-05-12 شروع قیمت: 24,430,000 مشاهده پکیج

تور ترکیبی گرجستان


گرجستان کشوری در  قفقاز است که در اوراسیا قرار دارد ، پایتخت گرجستان شهر تفلیس می باشد که به یکی از بهترین مقاصد گردشگری در سال های اخیر تبدیل شده است ، گرجستان همسایگانگی همچون روسیه ، آذربایجان و ارمنستان دارد و با ترکیه نیز مرز مشترک دارد ، بسیاری از شهرهای گرجستان در سواحل زیبای دریای سیاه هستند و در تابستان می توانید با تور ترکیبی گرجستان به این شهرها سفر کنید و در این سواحل حسابی آفتاب بگیرید و در دریای سیاه شنا کنید و لذت فراوان ببرید ، گرجستان جاذبه های بسیاری دارد و تور ترکیبی گرجستان بهترین انتخاب برای بازدید از بیشتر مناطق گردشگری گرجستان است ، برای مثال اگر تور باتومی را رزرو نمایید تنها می توانید از این شهر دیدن کنید ولی با تور ترکیبی گرجستان می توانید تفلیس و باتومی را ببینید و با هزینه های کم تر تفریحات بیشتری را داشته باشید.

 

تور ترکیبی گرجستان


تور ترکیبی گرجستان معراج گشت آسمان


معراج گشت با تور ترکیبی گرجستان این امکان را برای شما فراهم می آورد تا در هزینه های سفرتان صرفه جویی کنید ، در این صورت با صرف هزینه کم تر می توانید با امکانات و خدمات یکسان با تور ترکیبی گرجستان سفر کنید و از شهرهای زیبای این کشور دیدن کنید ، برای این که بتوانید مناطق گردشگری تفلیس یا مناطق گردشگری باتومی را ببنید بهترین راه رزرو تور ترکیبی گرجستان معراج گشت آسمان است ، در این تور با هزینه کم تر در زمان هم صرفه جویی می کنید و به بهترین شکل ممکن از سفر خود لذت خواهید برد.

در تور ترکیبی گرجستان از شهرهای تفلیس و باتومی و جاذبه های آن ها دیدن خواهید کرد ، اگر می خواهید به گرجستان سفر کنید بهترین انتخاب تور ترکیبی گرجستان معراج گشت است چرا که با یک تیر دو نشان می زنید ، تفلیس و باتومی شهرهای بسیار زیبا با بناهای تاریخی هستند و همچنین با داشتن دیسکوهای ایرانی و خارجی همه سلیقه ها را پوشش می دهند ، قیمت تور گرجستان را می توانید با تماسی از کارشناسان ما بپرسید ، زمان برگزاری تور هم در سایت معراج گشت وجود دارد ، در این تور بهترین کیفیت و خدمات را از ما انتظار داشته باشید ، به طور معمول تور ترکیبی گرجستان با شرکت ماهان ایر انجام می گیرد و ویزای گرجستان هم در فرودگاه مقصد به شکل ویزای فرودگاهی بر پاسپورت شما می خورد.


خدمات تور ترکیبی گرجستان معراج گشت آسمان

 

بلیط رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

هتل به همراه صبحانه

گشت شهری به همراه ناهار

تور لیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی

 

شهرهای مهم گرجستان


گرجستان سرزمینی کهن با تاریخی غنی می باشد که از شهرهای بسیار زیبا و بزرگی تشکیل شده که تک تک این شهرها جاذبه های زیادی دارند و سالیانه میلیون ها تورسیت را به گرجستان می کشنانند ، با تور ترکیبی گرجستان می توانید از شهرهای زیبای این کشور بازدید کنید و به گوشه کنار این شهرها سری بزنید و در پیچ و خم های کوچه هایش قدم بزنید و معنی بودن را دریابید ، یکی از مهم ترین شهرهای گرجستان که پایتخت این کشور نیز می باشد ، شهر تفلیس است که تور تفلیس ارزان یکی از پسنهادهای خوب معراج گشت به شما عزیزان است ، از دیگر شهر های گرجستان از باتومی ، مستیا ، استپانتسمیندا ، متسختا ، سیغناقی ، تلاوی ، بورجومی ، زوگدیدی و اوشگولی می توان نام برد ، با تور گرجستان می توانید به شهرهای زیبا این کشور بروید و با مناطق گردشگری این شهرها آشنا شوید و بیشتر به تاریخ و فرهنگ گرجستان پی ببرید.


مناطق گردشگری گرجستان


کوه کازبک در شمال شرقی گرجستان قرار دارد و در مرز روسیه است که نام دیگر آن " اورست کوچک " می باشد که یکی از مناطق گردشگری گرجستان به شمار می رود و اگر به کوهنوردی علاقه دارید حتما بروید و این قله را فتح نمایید ، طبیعت زیبای این حوالی شما را مدهوش خواهد کرد ، می توانید یک روز بسیار آرام و به دور از هیاهو و دو دم را در این منطقه و همچنین سفری به درون داشته باشید ، اگر اهل ماجراجویی و هیجان و کشف ناشناخته ها هستید ، دریاچه لاک پشت یکی از بهترین گزینه ها است ، در این دریاچه می توانید با قایق های پدالی خاطره ای نو در زندگی بسازید ، در تور ترکیبی گرجستان حتما به این دریاچه بروید و در این منطقه زیبا به آرامش واقعی برسید ، یکی دیگر از جاذبه های گردشگری گرجستان ، شهر سنگی اوپلیستیخه است که یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین شهرهای سنگی دنیا محسوب می گردد ، این شهر باستانی در گرجستان قرار دارد و جالب است بدانید که از تراشیده شدن صخره‌ها به وجود آمده است ، سالانه بسیاری از گردشگرانی که در تور ترکیبی گرجستان شرکت می کنند به دیدن این شهر باستانی و زیبا می روند ، یکی دیگر از جاذبه های گرجستان قلعه ناریکالا است که از قرن چهارم  در شهر تفلیس به جا مانده است ، جلب این جا است که این قلعه را پارس‌ها ساخته اند و یکی از قلعه‌های اصلی کشور گرجستان به شمار می رود که زمانی محافظ شهر بوده است ، کلیسای ترینیتی گرگتی یکی از بلندترین کلیساهای جهان است که در کوه کازبک ساخته شده است و طبیعت اطراف آن بسیار زیبا و جذاب است ، این کلیسا زیبا در قرن چهاردهم بنا شد و یکی از مهم ترین جاذبه‌های گردشگری گرجستان است.

 

فرودگاه های گرجستان


فرودگاه بین المللی تفلیس

فرودگاه بین المللی تفلیس ، فرودگاهی است که شما با تور تفلیس در آن فرود می آیید و نام قدیمی آن " نوو الکسیوکا " بوده و نام فعلی آن " شوتا روستاولی تفلیس " می باشد ، طراخی و معماری این فرودگاه به سبک " استالینیستی "  می باشد ، فردوگاه تفلیس امکانات بسیاری از جمله فروشگاه ، کافه و رستوران ، اتاق مخصوص سیگار دارد و راه های دسترسی به فرودگاه بین المللی تفلیس تاکسی‌های فرودگاه هستند که شبانه ‌روز در مقابل خروجی ترمینال فرودگاه می باشند و آماده خدمت رسانی به شما ، همچنین فرودگاه تفلیس مجهز به سرویس شاتل است و از فرودگاه تا مرکز شهر در 3 ایستگاه توقف می کند ، آسان‌ ترین و ارزان‌ترین وسیله برای رسیدن به مرکز شهر از فرودگاه ، قطار است ، اتوبوس هم بسیار راحت و ارزان شما را به مرکز شهر می رساند و ایستگاه های  آن مقابل سالن پروازهای ورودی فرودگاه واقع شده اند ، البته با شرکت در تور ترکیبی گرجستان نیازی به این وسایل نیست چرا که ترانسفر فرودگاهی از خدمات تور ترکیبی گرجستان معراج گشت آسمان است. 


فرودگاه بین المللی باتومی

فرودگاه بین المللی باتومی یکی فرودگاه های اصلی کشور گرجستان به شمار می رود که با توجه به رشد صنعت گردشگری گرجستان و ورود گردشگران بیشتر به این کشور ، ترمینال جدیدی به این فرودگاه اضافه شد و تردد مسافران در این جا بسیار افزایش پیدا کرده است ، لازم به ذکر است که این فرودگاه از استانداردهای روز برخوردار است ، فرودگاه بین المللی باتومی تنها 2 کیلومتر با این شهر فاصله دارد و در بخش جنوبی آن قرار دارد ، برای رسیدن به مرکز شهر راه های مختلفی وجود دارد از جمله اتوبوس ویژه فرودگاه  و تاکسی های فرودگاه که تنها 10 دقیقه طول می کشد تا به مرکز باتومی برسید ، با تور باتومی به این فرودگاه می آیید و در همین جا پلیس فرودگاه باتومی ویزای گرجستان را بر روی پاسپورتتان می زند.


فرهنگ و آداب و رسوم مردم گرجستان


در تور ترکیبی گرجستان وقتی به رستوران ها و کافه های شهرهای گرجستان می روید سعی کنید با آرامش غذا میل کنید چرا که صرف غذا در گرجستان ، آداب و رسوم خاص خود را دارد و مردم این کشور بسیار آرام غذا می خورند و این به دلیل آن است که غذا را به صرف سیر کردن شکم نمی خورند و به سبک فرانسوی ها غذا می خورند و این بهانه ای برای این است که در کنار عزیزان خود باشند و وقت بیشتری را با آن ها سپری کنند و سعی کنید که غذایتان را تا ته بخورید ، مردم گرجستان ، مسیحی و اغلب پیرو کلیسای ارتدکس هستند ، اسلام بعد از مسیحیت قرار دارد و بعد از آن ارامنه ، ژرمن های پروتستان و آپوستولیک ها قرار دارند.

مردم گرجستان مردمی بسیار مهربان ، خونگرم و شاد هستند و عاشق رقصیدن هستند و رقص‌های فولکلوریک مردم گرجستان را می توانید با شرکت در تور ترکیبی گرجستان ببینید و لذت ببرید ، در ضمن این رقص سنتی بسیار پرتحرک است و به سان ورزشی قدرتی عمل می کند ، لباس‌ها و پوشش‌ها برای هر رقص متفاوت می باشد و همگی سنتی و تاریخی هستند ، در گرجستان مردم به یکدیگر هدیه می دهند و حتما هم نباید این هدیه گردنبند الماس نشان یا پورشه پانامرا باشد ، مردم گرجستان برای این که یادآوری کنند که به یاد همدیگر هستند به هم کادو می دهند و این کادوها در زمان هایی مانند جشن تولد و سال نو میلادی رد و بدل می گردد ، اگر در تور گرجستان به یک گرجی برخورد کردید که شما را به خانه خود دعوت کرد ، حتما گل یا شکلاتی بخرید با خود ببرید و اگر گل می برید تعداد فرد ببرید چون تعداد زوج برایشان شگون ندارد ، فرهنگ و آداب و رسوم مردم گرجستان بسیار به شرقی ها و همچنین ایرانی ها شباهت دارد به همین دلیل در سفر به این کشور از لحاظ ارتباط گرفتن با مردم خونگرم گرجستان هیچ دچار مشکل نخواهید شد.


آب و هوای گرجستان


آب و هوای گرجستان بسیار متنوع است یعنی در فصل های مختلف در همه جای این کشور می توانید آب و هوای متنوعی را ببینید ، این کشور نیز مانند ایران دارای چهار فصل است ، به طوری که می توانید در تمام ماه های سال با تور ترکیبی گرجستان به این کشور سفر کنید و در سواحل دریای سیاه قدم بزنید یا شنا کنید و یا این که به کوه های قفقاز بروید و انواع ورزش های زمستانی را تجربه کنید و لذتش را ببرید ، ولی اگر بخواهیم درباره بهترین زمان سفر با تور ترکیبی گرجستان سخن گوییم ، بهتر است که در فصل بهار و اوایل تابستان به این کشور سفر کنید چرا که تمامی نقاط این کشور در این زمان بسیار زیبا و دیدنی است و می توانید به تمام جاذبه های گردشگری گرجستان سری بزنید و از بناهای تاریخی آن دیدن کنید و با فرهنگ و آداب و رسوم مردم گرجستان آشنا شوید ، با تور ترکیبی گرجستان معراج گشت آسمان می توانید یک تجربه ایده آل از یک سفر ناب را داشته باشید.

تور شهر های گرجستان

تور تفلیس
تور باتومی

سوالات متداول

تفلیس و باتومی حدود 370 کیلومتر از هم فاصله دارند.

هر دو دیدنی هستند. تفلیس برای بازدید از اماکن تاریخی و رستوران گردی مناسب تر است و باتومی برای تفریحات ساحلی.

تفلیس به عنوان پایتخت گرجستان شرایط بهتری برای خرید دارد.

ساحل شهر، ساحل بهشت سبز و ساحل گونیو بهترین سواحل باتومی هستند.

شما با تاکسی، اتوبوس، قطار و حتی هواپیما می توانید فاصله تفلیس تا باتومی را طی کنید.

فصل بهار و تابستان بهترین زمان سفر به تفلیس و باتومی است.

فصل زمستان ارزانترین زمان سفر به تفلیس و باتومی است.

شما با یک هفته اقامت در گرجستان می توانید از هر دو شهر باتومی و تفلیس دیدن کنید.

توصیه ما به شما این است که ارز مورد نظرتان برای سفر به گرجستان را در ایران به دلار تبدیل کنید.

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 3.4 از 5 | از بین 17 امتیاز دهنده به تور گرجستان
معراج گشت آسمان