تور استانبول
تهران استانبول

تور استانبول

پیشنهاد ویژه معراج گشت قسطی
3 شب و 4 روز
تهران
استانبول
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 15,900,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-27 تاریخ برگشت: 1403-04-30 شروع قیمت: 15,900,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-30 تاریخ برگشت: 1403-05-02 شروع قیمت: 16,000,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-31 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 16,100,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 16,900,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 17,400,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-03 تاریخ برگشت: 1403-05-06 شروع قیمت: 19,400,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 18,500,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-05 تاریخ برگشت: 1403-05-08 شروع قیمت: 18,400,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-06 تاریخ برگشت: 1403-05-09 شروع قیمت: 18,400,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-07 تاریخ برگشت: 1403-05-10 شروع قیمت: 18,900,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-08 تاریخ برگشت: 1403-05-11 شروع قیمت: 18,900,000 مشاهده پکیج
قسطی
تهران
استانبول
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 16,550,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-26 تاریخ برگشت: 1403-04-30 شروع قیمت: 17,550,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 16,550,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-30 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 17,050,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 18,650,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-06 شروع قیمت: 19,350,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-03 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 19,050,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-08 شروع قیمت: 19,450,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-06 تاریخ برگشت: 1403-05-10 شروع قیمت: 19,750,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-07 تاریخ برگشت: 1403-05-11 شروع قیمت: 19,850,000 مشاهده پکیج
قسطی
تهران
استانبول
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 16,840,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-23 تاریخ برگشت: 1403-04-28 شروع قیمت: 21,440,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-24 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 23,440,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-04-30 شروع قیمت: 19,040,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-26 تاریخ برگشت: 1403-04-31 شروع قیمت: 18,240,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-27 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 17,540,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 17,840,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 16,840,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-30 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 17,240,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-31 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 18,540,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1403-05-06 شروع قیمت: 19,240,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 18,340,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-03 تاریخ برگشت: 1403-05-08 شروع قیمت: 18,340,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-09 شروع قیمت: 19,640,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-05 تاریخ برگشت: 1403-05-10 شروع قیمت: 18,440,000 مشاهده پکیج
قسطی
تهران
استانبول
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 17,720,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-22 تاریخ برگشت: 1403-04-28 شروع قیمت: 22,720,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-23 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 23,420,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-24 تاریخ برگشت: 1403-04-30 شروع قیمت: 21,120,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-04-31 شروع قیمت: 18,920,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-27 تاریخ برگشت: 1403-05-02 شروع قیمت: 18,620,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 18,520,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 17,720,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-30 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 18,720,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-31 تاریخ برگشت: 1403-05-06 شروع قیمت: 19,620,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 18,920,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-08 شروع قیمت: 19,120,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-03 تاریخ برگشت: 1403-05-09 شروع قیمت: 19,120,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-10 شروع قیمت: 20,420,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-05 تاریخ برگشت: 1403-05-11 شروع قیمت: 19,820,000 مشاهده پکیج
قسطی
تهران
استانبول
قشم ایر
قشم ایر
قیمت از 19,210,000 تومان
 • تاریخ رفت: 1403-04-22 تاریخ برگشت: 1403-04-29 شروع قیمت: 24,710,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-23 تاریخ برگشت: 1403-04-30 شروع قیمت: 21,110,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-24 تاریخ برگشت: 1403-04-31 شروع قیمت: 21,010,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-25 تاریخ برگشت: 1403-05-01 شروع قیمت: 19,410,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-26 تاریخ برگشت: 1403-05-02 شروع قیمت: 19,810,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-27 تاریخ برگشت: 1403-05-03 شروع قیمت: 19,310,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-28 تاریخ برگشت: 1403-05-04 شروع قیمت: 19,410,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-29 تاریخ برگشت: 1403-05-05 شروع قیمت: 19,210,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-30 تاریخ برگشت: 1403-05-06 شروع قیمت: 19,810,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-04-31 تاریخ برگشت: 1403-05-07 شروع قیمت: 19,310,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-01 تاریخ برگشت: 1402-05-08 شروع قیمت: 19,710,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-02 تاریخ برگشت: 1403-05-09 شروع قیمت: 19,910,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-03 تاریخ برگشت: 1403-05-10 شروع قیمت: 19,910,000 مشاهده پکیج
 • تاریخ رفت: 1403-05-04 تاریخ برگشت: 1403-05-11 شروع قیمت: 21,810,000 مشاهده پکیج

                             

سفر با تور استانبول ؛ سفری به قسطنطنیه قدیم


استانبول ( Istanbul ) جزو بزرگترین شهر در میان شهرهای توریستی کشور ترکیه می باشد و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن نیز به حساب می آید که با مساجد با شکوه و زیبا ، هتل ‌های منحصر به فرد و جاذبه‌ های متنوع تاریخی و مکان های تفریحی و ... پذیرای گردشگران است.این شهر همیشه جز انتخاب های اول ایرانی ها بوده خصوصا در روزهای عید؛ بنابراین اگر شما هم می خواهید سفری با تور استانبول نوروز 1401 داشته باشید باید زودتر اقدام کنید. اینکه این شهر در واقع پایتخت توریستی کشور ترکیه بوده و در ضمن شهر استانبول تنها شهری است که در دو قاره اروپا و آسیا قرار گرفته است که در اصطلاح شهر اوراسیایی به آن گفته می شود و نیز نسبت به سایر شهرهای ترکیه شاهد تعداد زیادی توریست و مسافر است و در ادامه بدانید که شهر استانبول در شمال غربی منطقه مرمر ترکیه قرار دارد و مساحت استانبول ۱٫۸۳۱ کیلومتر مربع می باشد و بخش قدیمی استانبول روی هفت تپه بنا نهاده شده که همگی در میان دیوار دفاعی شهر قرار‌ گرفته بودند و ضمنا بلندترین نقطه استانبول تپه کاملیکا ( Camlica Hill ) یا به ترکی چاملیچا تپسی ( Çamlıça Tepesi ) است که حدود ۲۶۷ متر از سطح دریا ارتفاع داشته و اینکه جمعیت این شهر طبق آمار سرشماری که در  سال ۲۰۱۶ میلادی انجام شده است ، ۱۴۸۰۴۱۱۶ نفر بوده است . برای سفر دیدنی و تفریحی به این شهر بهترین موقعیت در تور نوروز است که فرصت کافی خواهید داشت تا در کما آرامش و هوایی مطبوع زیبایی آن را ببینید.

 

 

مراکز خرید بسیار و قیمت ارزان خرید در این شهر باعث شده است که گردشگران به ویژه ایرانی ها برای خرید پوشاک  تور ترکیه استانبول ارزان را انتخاب نمایند و اینکه واحد پولی ترکیه لیر میباشد و قیمت تور استانبول در اکثر فصل ها جزو پایین ترین قیمت ها است و در اکثریت مراکز تفریحی و توریستی دلار و یورو هم از مسافرین قبول می کنند و ضمنا یکی از ویژگی های تور ارزان استانبول قیمت مناسب و نیاز نداشتن به ویزا میباشد ، تور استانبول جزو محدود تورهای کشور ترکیه میباشد که در تمام سال برگزار میشود و هر روز تعداد زیادی پرواز از تمامی شهر های ایران به ترکیه دارد .

 

تور استانبول معراج گشت آسمان


اگر به تازگی قصد خرید یا رزرو تور لحظه آخری استانبول را دارید با تورهای مقرون به صرفه و ارزان معراج گشت آسمان همراه شوید چرا که متنوع ترین و ارزان ترین پکیج  این شهر را در روزهای مختلف هفته به دوستداران استانبول ارائه می کند ، ضمنا تورهای گردشگری استانبول به لحاظ تعداد گردشگر ، همواره در لیست 10 مقصد گردشگری برتر دنیا قرار گرفته است و از این رو آژانس معراج گشت آسمان قصد دارد با برگزاری تور استانبول در تعطیلات سال نو برای شما خاطراتی به یادماندنی بسازد پس این فرصت را از دست ندهید ، قطعا می دانید که هر ساله میلیون ها توریست و مسافر از کشورهای مختلف برای دیدن استانبول جذاب و همیشه زنده به آن سفر کرده و شهر همیشه مملو از توریست است و اینکه شهر استانبول بزرگترین شهری است که در دو قاره مختلف قرار گرفته است و همین موضوع مسافران را ترغیب می کند که با تور استانبول ارزان راهی این شهر شوند .

به مسافرنی عزیری که قصد سفر به شهر را دارن پیشنهاد میوشد که قبل از سفر خود به استانبول حتما آشنایی با شهر استانبول داشته باشتد .

آژانس مسافرتی معراج گشت آسمان سالهاست به عنوان مجری و برگزار کننده تورهای استانبول فعالیت های شایانی دارد و با خدمات و امکانات منحصر به فردی که به مسافرانش ارائه می دهد و باعث شده که در میان رقیبان خود سری از سرها بیرون بیاورد و تور استانبول ارزان را تنها می توانید از ما بخواهید فقط کافیست مقایسه قیمتی مابین تورهای مجموعه ما و آژانس های دیگر انجام دهید تا بتوانیدسفری ارزان به خودتان هدیه دهید و ضمنا این شهر ترکیبی از انواع جاذبه های گردشگری را در خود جای داده و از این جهت ، سفر به استانبول برای انواع سلیقه ها کاملا لذت بخش خواهد بود و اگر این شهر را به عنوان مقصد سفرتان در ژانویه 2019 و تعطیلات عید نوروز 98 انتخاب کنید قطعا سفری سرشار از لذت و خاطره های خوب را همراه با تور استانبول آژانس معراج گشت آسمان تجربه خواهید کرد  .

در ضمن اکثر مردم سوالی که برایشان پیش می آید این است که قیمت تور استانبول چند است ؟ باید به شما بگوییم که ارائه برای بهترین تور استانبول و قیمت های مناسب همیشه سایت هایی موفق هستند که تور چارتر و لحظه آخری استانبول را برای ارائه به مسافرانشان دارند و خوشبختانه در این راستا معراج گشت آسمان با برخورداری از توان چندین سال مالی و توان تجارب فوق العاده خود در زمینه تور مسافرتی استانبول در بین ۵۰ آژانس موفق و برتر تورهای خارجی قرار گرفته است و اینکه افتخاری که با زحمت کادر فنی و مجرب تور استانبول این مجموعه حاصل شده است ، برای اطلاع از قیمت تورهای استانبول به بالای همین صفحه مراجعه نمایید و بر روی تور مورد نظر خود کلیک کرده و جزئیات تور را ملاحظه نمایید .

 

خدمات تور استانبول معراج گشت آسمان


بلیط رفت و برگشت

رزرو هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

تور لیدر فراسی زبان یا راهنما

انتخاب هتل و پرواز دلخواه خارج از پکیج

گشت شهری به همراه تور لیدر

 

درباره فرودگاه استانبول


فرودگاه بین المللی آتاتورک اصلی ‌ترین فرودگاه بین المللی و همچنین به لحاظ تعداد مسافر بزرگترین فرودگاه این شهر نیز به حساب می آید و در ضمن این فرودگاه در سال ۱۹۲۴ میلادی در منطقه یشیل کوی ( Yesilkoy ) شهر استانبول آغاز به فعالیت کرد و در ابتدای تاسیس نیز به همین نام بازگشایی شد تا اینکه در دهه ۱۹۸۰ میلادی به افتخار نخستین رییس‌ جمهور و موسس جمهوریت ترکیه یعنی مصطفی کمال آتاتورک ( Mustafa Kemal Ataturk ) تغییر نام داده شده و در حال حاضر ، این فرودگاه قطب اصلی پروازهای خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز ( Turkish Airlines ) نیز می باشد و در ادامه همچنین فرودگاه آتاتورک در سال ۲۰۱۵ میلادی با پذیرش بالغ بر ۶۰ میلیون نفر مسافر رتبه ۱۱ شلوغ‌ ترین فرودگاه جهان از نظر ترافیک مسافری و رتبه ۱۰ جهان را در بخش پایانه حمل و نقل بین المللی به خود اختصاص داده است و مهمتر اینکه ، فرودگاه آتاترک این روزها داره جای خود را به بزرگترین فرودگاه جهان می دهد که به تازگی افتتاح شده است که از این به بعد پرواز های ایرانی در این فرودگاه می نشینند و این فرودگاه بی نظیر در منطقه آرناوت کوی در استانبول ساخته شده است و اینکه " رجب طیب اردوغان " رییس ‌جمهور ترکیه ، همزمان با نود و پنمجمین سالگرد روز جمهوریت ترکیه ، فرودگاه جدید استانبول را که قطعا وسیع ترین و فوق العاده ترین فرودگاه این کشور خواهد بود در مراسم رسمی و بزرگی افتتاح کرد و این فرودگاه که به نوعی بیرون از شهر استانبول می باشد و طبق برآوردی که انجام گرفته است به ‌زودی به یکی از بزرگ ‌ترین و پرتردد ترین فرودگاه ‌های جهان تبدیل می شود ، ضمنا کد انحصاری فرودگاه IGA می باشد که کد یاتا فرودگاه قرار است به IST تغییر یابد .

 

در استانبول کجا اقامت کنیم ؟


برای اینکه به بتوانید به مشهورترین و مهمترین جاذبه‌ های گردشگری استانبول به راحتی دسترسی داشته باشید ، پیشنهاد ما برای شما اقامت در منطقه‌ شهر قدیم استانبول یا سلطان احمد ، خیابان استقلال است و در این منطقه با بیشتر جاذبه‌ های تاریخی شهر فقط چند دقیقه پیاده روی نیاز دارید و مکان هایی همچون : مسجد آبی ، کاخ توپ ‌قاپی و ایا صوفیه کمتر از ۵ دقیقه پیاده با هم فاصله داشته و در اطراف آنها کلی هتل‌ و اقامتگاههای متنوعی با هر رنج قیمتی وجود دارند که چشم ‌اندازهای زیبایی از این جاذبه‌ ها و تصاویر حیرت ‌انگیز و شگفت آوری از بسفر و کل شهر را به شما هدیه می دهند .

ضمنا برای رفتن به مناطق دیگر شهر هم مشکلی نخواهید داشت چون وسایل حمل و نقل عمومی استانبول به گونه است که شما به کل شهر می توانید دسترسی عالی داشته باشید و یکی دیگر از مکان‌ های پرطرفدار برای اقامت در استانبول ، اطراف برج گالاتا و منطقه‌ میدان تقسیم می باشد که در ادامه با تعدادی از بهترین هتل‌ ها و مراکز اقامتی استانبول را برای شما نام خواهیم برد که شما مسافران تور استانبول برای سر زدن به تمامی جاذبه‌ های تفریحی و توریستی شهر، موقعیت مکانی مناسبی داشته باشید و مهم است بدانید که پرطرفدارترین منطقه های استانبول آکسارای و میدان تقسیم است و از مهمترین هتل های استانبول می توان به : هتل الیت ورلد استانبول ( Elite World Istanbul Hotel ) ، هتل گرند جواهر ( Grand Cevahir Hotel ) ، هتل دیوان استانبول ( Divan Istanbul ) ، هتل گزی ( Gezi Hotel Bosphorus ) و ... اشاره نمود .

هتل‌ های لوکس استانبول

هتل چهار فصل استانبول در منطقه‌ سلطان احمد در یک ساختمان قدیمی نئوکلاسیک قرار دارد و تنها چند دقیقه پیاده تا مسجد آبی ، کاخ توپ ‌قاپی و ایا صوفیه استانبول فاصله دارد و بوتیک هتل وایت هاوس ( White House Hotel Istanbu ) دکوراسیونی به سبک عثمانی و مدرنی دارد و در چند قدمی پرطرفدارترین جاذبه‌های گردشگری استانبول بوده و کسانی که دوست دارند در شلوغی و هیجان منطقه‌ تقسیم اقامتی رویایی داشته باشند ، هتل Grand Hyatt نیز یک انتخاب عالی برای شما می باشد که چند دقیقه پیاده تا میدان تقسیم فاصله دارد .

هتل‌ های میان رده استانبول

هتل مجلل " Orient Express " یک هتل میان ‌رده‌ مناسب و عالی در نزدیکی جاذبه‌ های گردشگری مهم منطقه سلطان احمد می باشد و در نزدیکی ایستگاه قطار Sirkeci جای خوش کرده و از دیگر از هتل ‌های این منطقه نیز می توان به هتل " Osmanhan " اشاره کرد که چشم‌ ندازی زیبای و چشم نوازی از بسفر را داراست و نیز در قلب محله‌ مهم تقسیم ، هتل Mercure Istanbul Taksim"  آرامش مدرن را در نزدیکی میدان تقسیم و خیابان استقلال برای شما میهمانان عزیز مهیا کرده است و مهم است بدانید که خیابان استقلال یکی از پرطرفدارترین خیابان ‌های شهر است که اطراف آن را کافه‌ ها ، بوتیک ‌ها و کتابفروشی‌ ها احاطه کرده ‌اند .

هتل‌ های ارزان استانبول

اگر به دنبال سفری ارزان هستید و ملاک شما برای سفر با تور استانبول هتل و محل اقامت نیست ، " بوتیک هتل Aybar " در قلب منطقه‌ سلطان احمد ، انتخاب خوبی به خصوص برای خانواده‌ ها می باشد و همچنین هتل " Peninsula " فقط چند دقیقه با مسجد آبی فاصله داشته و " هتل Apricot " یکی دیگر از هتل‌ های ارزان و محبوب استانبول است که در نزدیکی جاذبه ‌های گردشگری مهم و بهترین آثار تاریخی این شهر قرار دارد .

 

جاذبه های مهم استانبول را بشناسید


شهر تاریخی استانبول مساجد و بناهای تاریخی و مذهبی باشکوهی را در دل خود جای داده است که ساختار همه آن ‌ها ، باورها و معماری دوره‌ های مختلف تاریخی را که بر این شهر حکومت می‌کردند را به نمایش عموم مردم گذاشته است و جالبه بدونید که تقریبا تمام مساجد سلطنتی استانبول که به فرمان سلطان ‌ها در دوره حکومت عثمانی بنا نهاده شده اند معماری بسیار مشترکی را دارند که همگی شامل گنبد ، محراب ، مناره و حیاط می باشند و اینکه مسجد سلیمانیه ، مسجد سلطان احمد معروف به مسجد آبی ، مسجد جدید با ۴۰۰ سال قدمتش ، مسجد بایزید ، مسجد فاتح و مسجد ایاصوفیه نمونه ‌هایی از این مساجد زیبا با معماری های بی نظیر و زیبا هستند و اینکه از دیدنی های استانبول می ‌توان به : قصر توپکاپی موزه ایاصوفیه ، مسجد سلطان احمد ، برج دختر ، مینیاتورک استانبول ، تنگه بسفر ، برج گالاتا ، کاخ بیلر بی ، کاخ چراغان ، کاخ دلمه ‌باغچه ، تپه‌ های چاملیجا ( بام استانبول ) ، جزیره بیوک آدا ( یا پرنسس ) ، موزه هنرهای اسلامی ترکیه ، بازار بزرگ استانبول ( کاپالی چارشی ) ، میسیر چارشیسی ( بازار ادویه ) ، موزه موزاییک واقع در بازار پشت ایا صوفیه ، موزه قالی واقع در مسجد سلطان احمد اشاره نمود .

 

آب و هوای استانبول 


با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر دیدنی استانبول ، آب و هوای این شهر جذاب دارای تغییرات گوناگونی است که شما مسافر تور استانبول در این شهر می توانید شاهد آب و هوای مدیترانه ای ، گرمسیری  و آب و هوای اقیانوسی هم باشید و گرم ترین ماه سال در این کشور ۲۴ درجه سانتیگراد و سردترین ماه سال هم فوریه می باشد که میانگین دما در این ماه ۶ درجه سانتیگراد است و در ضمن میزان بارندگی در شهر استانبول ۱۰۰ میلی متر در ماه ژانویه اندازه گیری شده است .

 

بهترین زمان سفر به استانبول


استانبول یا همان ترکیه‌ اروپایی دارای تابستان‌ های گرم و زمستان ‌های سرد همراه با بارش برف را بهمراه دارد و فصول بهار و پاییز یعنی از آوریل تا مه و از سپتامبر تا اواسط نوامبر، بهترین زمان برای سفر به استانبول جذاب و همیشه زنده است زمانی که دمای هوا مطبوع و آسمان صاف و آب و هوایی دلچسب و رویایی را می توانید تجربه کنید .

 

اطلاعات کلی در استانبول

 یکی دیگر از مشخصه های شهر استانبول مراکز خرید در استانبول میباشد که سالیانه بسیاری از توریست ها به همین علت به این شهر سفر میکنند 
قبل از اطلاع کامل از راهنمای سفر به استانبول بهتر است اطلاعات کلی استانبول را بدانید :

اختلاف ساعت استانبول نسبت به تهران : یک ساعت و نیم از تهران عقب ‌تر است .

زبان رسمی : ترکی استانبولی

واحد پول : لیر ترکیه

نوع برق شهری : ۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز

کد کشور : ۹۰+

شماره‌ های اضطراری : ۱۱۲

فرودگاه ‌های بین‌ المللی : فرودگاه بین ‌المللی آتاترک ، فرودگاه بین ‌المللی صبیحه گوکچن ، فرودگاه جدید استانبول که به تازگی افتتاح شده است .

 

هزینه های سفر به استانبول (( تور استانبول )) چقدر است ؟

 اول از همه بذارین بهتون بگم که با شرایط الان حتی استانبول هم یک مقصد ارزان حساب نمی شود .

هزینه هتلمون هم بسیار مناسب شد. ما شبی ۲۸ یورو برای یک اتاق تو هتل سایبان دادیم، در صورتی که یک هاستل خوب تو استانبول شبی ۱۵ دلار هستش و همیچنین باید گفت که  هتل ما تمیز و خوب بود و تو محله سلطان احمد قرار داشت.

 

دسترسی اش به مترو خیلی راحت بود ولی خب کلی کارگاه خیاطی نزدیکش بود و شب ها خیابون هاش خیلی تمیز نبود. اما در کل، نسبت به قیمتش واقعا مناسب بود و صبحانه خوبی هم داشت.

 

  من برای پیدا کردن این هتل خیلی خیلی مطالعه کرده بودم و تمام ترفند هایی که برای خرید هتل ارزان می دونستم رو بکار گرفتم. می خوام بگم که معمولا هتل ها قیمتشون از این بیشتره و برای چنین قیمتی حسابی باید اینترنت گردی بکنین.  قیمت غذا تو رستوران های خوب شهر با نوشیدنی و غیره بین 30 تا 40 لیر در میاد.

 

رستورانهای لوکس بیشتر از این هستن ولی رستوران های ارزون تر هم قطعا پیدا میشه.  یک بطری آب باید 1 لیر باشه ولی بعضی جاها ممکنه به شما بیشتر بفروشن. چای و نوشیدنی هم تو کافه ها بین۱۰-۵  لیر هستش.  دلیل اینکه تمام قیمت هارو هم به لیر گفتم بخاطر این بود که لیر دائما در حال تغییره پس بهتره خودتون قیمت هارو با نرخ روز تبدیل به ریال تبدیل کنید تا دید بهتری نسبت به هزینه ها داشته باشین. 

 

ما خرید خیلی کمی کردیم و یه سوغاتی کوچیک خریدیم. همیشه غیر از یک بار از حمل و نقل عمومی استفاده کردیم ولی خب خوب غذا خوردیم و کافه گردی هم حسابی کردیم. مجموعا خرجمون با هزینه خروجی و تمام چیز های دیگه نزدیک به 3.5 میلیون تومان نفری شد.

 

 

سولات مهم در تور استانبول چیست :

چطور در شهر استانبول سیم کارت تهییه نماییم ؟

Turk cell، Vodafone و Turk Telecom معروفترین اپراتور های ترکیه هستند که سیم کارت های از پیش پرداخت شده هم دارند. واقعیت اینه که قیمت همه این سیم کارت هایی که ما چک کردیم بالای 100 لیر بودش و به نظرمون اصلا ارزشش رو نداشت.

 

ولی اگر اصرار به داشتن سیم کارت دارین می تونین از باجه فرودگاهیش اون رو تهیه کنید. البته تقریبا تمام نقاط توریستی شهر هم مغازه یا باجه دارند و پیدا کردنش اصلا کار سختی نیست. 

 

چه ارزی برای تور مسافرتی استانبول همراه خود برده و  کجا تبدیلش کنیم؟

 

برای اینکه بتونین همه جا پولتون رو به راحتی تبدیل کنید بهتره که با خودتون دلار با یورو ببرین. البته تبدیل ریال هم نباید کار سختی باشه ولی ما ترجیح دادیم که با یورو بریم.  بدترین نرخ تبدیل رو فرودگاه داره و بهتره فقط در حد نیازتون تو فرودگاه پول بگیرین. طبق تجربه ما و ساکنین استانبول، بهترین جا برای تبدیل پول صرافی های داخل بازار بزرگ بود.

سوالات متداول

بله استانبول محبوب ترین شهر ترکیه برای خرید لباس است و امکان خرید لباس از برندهای معتبر و مختلف با کیفیت ها، طرح ها و قیمت های متنوع وجود دارد.

شما می توانید هر تکه لباس مثلا یک شلوار جین را حدوداً با 50 تا 200 لیره در استانبول تهیه کنید. با این حساب می توان گفت که قیمت های لباس در مراکز خرید استانبول بسیار متنوع هستند.

مراکز خرید اوت لت استانبول مثل اوت لت اولیویوم و همین طور بازارهای محلی استانبول مثل بازار آراستا از ارزانترین مراکز خرید استانبول محسوب می شوند.

برای خرید در استانبول، خیابان استقلال معروف ترین خیابان در بخش اروپایی استانبول و خیابان بغداد محبوب ترین خیابان در بخش آسیایی به حساب می آیند.

منطقه بی اوغلو و منطقه فاتح به عنوان بهترین مناطق استانبول برای اقامت شناخته می شوند.

پیتزای ترکیه ای یا لهماجون، کباب ترکی، بورک و غذاهای دریایی از محبوب ترین غذاهای استانبول محسوب می شوند.

فصل بهار و فصل پاییز بهترین فصل های سفر به استانبول هستند.

ارزانترین زمان برای خرید در تور استانبول اواسط خرداد تا اواسط تیر و همین طور حوالی سال نو میلادی یعنی در اواخر آذر تا اواسط دی می باشد.

کرایه تاکسی های استانبول بدین صورت محاسبه می شود که راننده تاکسی از شما حدود 5.5 لیره به عنوان هزینه ورودی می گیرد و بعد بر طبق مسیری که دارید، به ازای هر یک کیلومتر حدود 4 لیره به هزینه کرایه اضافه می کند.

قیمت بلیط مترو استانبول حدود 3.5 لیره است.

فعلا در زمان شیوع کرونا امکان سفر زمینی به استانبول وجود ندارد.

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 33 امتیاز دهنده به استانبول
معراج گشت آسمان