دوتخته


7,830,000 تومان

یک تخته


8,720,000 تومان

کودک با تخت


7,200,000 تومان

توضیحات


دوتخته

7,830,000 تومان

یک تخته

8,720,000 تومان

کودک با تخت

7,200,000 تومان

توضیحاتدوتخته


8,360,000 تومان

یک تخته


9,700,000 تومان

کودک با تخت


7,460,000 تومان

توضیحات


دوتخته

8,360,000 تومان

یک تخته

9,700,000 تومان

کودک با تخت

7,460,000 تومان

توضیحاتدوتخته


10,150,000 تومان

یک تخته


11,950,000 تومان

کودک با تخت


8,355,000 تومان

توضیحات


دوتخته

10,150,000 تومان

یک تخته

11,950,000 تومان

کودک با تخت

8,355,000 تومان

توضیحاتدوتخته


11,000,000 تومان

یک تخته


14,560,000 تومان

کودک با تخت


8,780,000 تومان

توضیحات


دوتخته

11,000,000 تومان

یک تخته

14,560,000 تومان

کودک با تخت

8,780,000 تومان

توضیحاتدوتخته


11,640,000 تومان

یک تخته


16,720,000 تومان

کودک با تخت


9,100,000 تومان

توضیحات


دوتخته

11,640,000 تومان

یک تخته

16,720,000 تومان

کودک با تخت

9,100,000 تومان

توضیحاتدوتخته


11,850,000 تومان

یک تخته


15,550,000 تومان

کودک با تخت


9,205,000 تومان

توضیحات


دوتخته

11,850,000 تومان

یک تخته

15,550,000 تومان

کودک با تخت

9,205,000 تومان

توضیحاتدوتخته


13,120,000 تومان

یک تخته


18,360,000 تومان

کودک با تخت


9,840,000 تومان

توضیحات


دوتخته

13,120,000 تومان

یک تخته

18,360,000 تومان

کودک با تخت

9,840,000 تومان

توضیحاتدوتخته


14,530,000 تومان

یک تخته


22,500,000 تومان

کودک با تخت


10,545,000 تومان

توضیحات


دوتخته

14,530,000 تومان

یک تخته

22,500,000 تومان

کودک با تخت

10,545,000 تومان

توضیحاتدوتخته


15,235,000 تومان

یک تخته


21,300,000 تومان

کودک با تخت


10,900,000 تومان

توضیحات


دوتخته

15,235,000 تومان

یک تخته

21,300,000 تومان

کودک با تخت

10,900,000 تومان

توضیحاتدوتخته


16,500,000 تومان

یک تخته


26,440,000 تومان

کودک با تخت


11,530,000 تومان

توضیحات


دوتخته

16,500,000 تومان

یک تخته

26,440,000 تومان

کودک با تخت

11,530,000 تومان

توضیحاتدوتخته


17,150,000 تومان

یک تخته


22,445,000 تومان

کودک با تخت


11,855,000 تومان

توضیحات


دوتخته

17,150,000 تومان

یک تخته

22,445,000 تومان

کودک با تخت

11,855,000 تومان

توضیحاتدوتخته


17,350,000 تومان

یک تخته


28,135,000 تومان

کودک با تخت


11,955,000 تومان

توضیحات


دوتخته

17,350,000 تومان

یک تخته

28,135,000 تومان

کودک با تخت

11,955,000 تومان

توضیحاتدوتخته


17,350,000 تومان

یک تخته


23,820,000 تومان

کودک با تخت


11,955,000 تومان

توضیحات


دوتخته

17,350,000 تومان

یک تخته

23,820,000 تومان

کودک با تخت

11,955,000 تومان

توضیحاتدوتخته


19,460,000 تومان

یک تخته


27,200,000 تومان

کودک با تخت


13,015,000 تومان

توضیحات


دوتخته

19,460,000 تومان

یک تخته

27,200,000 تومان

کودک با تخت

13,015,000 تومان

توضیحاتدوتخته


22,000,000 تومان

یک تخته


29,720,000 تومان

کودک با تخت


14,280,000 تومان

توضیحات


دوتخته

22,000,000 تومان

یک تخته

29,720,000 تومان

کودک با تخت

14,280,000 تومان

توضیحاتدوتخته


22,850,000 تومان

یک تخته


34,250,000 تومان

کودک با تخت


14,700,000 تومان

توضیحات


دوتخته

22,850,000 تومان

یک تخته

34,250,000 تومان

کودک با تخت

14,700,000 تومان

توضیحاتدوتخته


22,850,000 تومان

یک تخته


30,990,000 تومان

کودک با تخت


14,700,000 تومان

توضیحات


دوتخته

22,850,000 تومان

یک تخته

30,990,000 تومان

کودک با تخت

14,700,000 تومان

توضیحاتدوتخته


23,700,000 تومان

یک تخته


408,250,000 تومان

کودک با تخت


15,130,000 تومان

توضیحات


دوتخته

23,700,000 تومان

یک تخته

408,250,000 تومان

کودک با تخت

15,130,000 تومان

توضیحاتدوتخته


24,540,000 تومان

یک تخته


33,635,000 تومان

کودک با تخت


15,550,000 تومان

توضیحات


دوتخته

24,540,000 تومان

یک تخته

33,635,000 تومان

کودک با تخت

15,550,000 تومان

توضیحاتدوتخته


24,870,000 تومان

یک تخته


34,020,000 تومان

کودک با تخت


15,715,000 تومان

توضیحات


دوتخته

24,870,000 تومان

یک تخته

34,020,000 تومان

کودک با تخت

15,715,000 تومان

توضیحاتدوتخته


24,960,000 تومان

یک تخته


34,160,000 تومان

کودک با تخت


15,760,000 تومان

توضیحات


دوتخته

24,960,000 تومان

یک تخته

34,160,000 تومان

کودک با تخت

15,760,000 تومان

توضیحاتدوتخته


25,675,000 تومان

یک تخته


35,230,000 تومان

کودک با تخت


16,120,000 تومان

توضیحات


دوتخته

25,675,000 تومان

یک تخته

35,230,000 تومان

کودک با تخت

16,120,000 تومان

توضیحاتدوتخته


25,810,000 تومان

یک تخته


40,240,000 تومان

کودک با تخت


16,185,000 تومان

توضیحات


دوتخته

25,810,000 تومان

یک تخته

40,240,000 تومان

کودک با تخت

16,185,000 تومان

توضیحاتدوتخته


26,750,000 تومان

یک تخته


36,845,000 تومان

کودک با تخت


16,655,000 تومان

توضیحات


دوتخته

26,750,000 تومان

یک تخته

36,845,000 تومان

کودک با تخت

16,655,000 تومان

توضیحاتدوتخته


27,715,000 تومان

یک تخته


38,290,000 تومان

کودک با تخت


0

توضیحات


دوتخته

27,715,000 تومان

یک تخته

38,290,000 تومان

کودک با تخت

0

توضیحاتدوتخته


27,715,000 تومان

یک تخته


38,400,000 تومان

کودک با تخت


0

توضیحات


دوتخته

27,715,000 تومان

یک تخته

38,400,000 تومان

کودک با تخت

0

توضیحاتدوتخته


28,770,000 تومان

یک تخته


39,870,000 تومان

کودک با تخت


176,650,000 تومان

توضیحات


دوتخته

28,770,000 تومان

یک تخته

39,870,000 تومان

کودک با تخت

176,650,000 تومان

توضیحاتدوتخته


31,100,000 تومان

یک تخته


55,630,000 تومان

کودک با تخت


18,830,000 تومان

توضیحات


دوتخته

31,100,000 تومان

یک تخته

55,630,000 تومان

کودک با تخت

18,830,000 تومان

توضیحاتدوتخته


31,940,000 تومان

یک تخته


44,630,000 تومان

کودک با تخت


19,250,000 تومان

توضیحات


دوتخته

31,940,000 تومان

یک تخته

44,630,000 تومان

کودک با تخت

19,250,000 تومان

توضیحات
هتل CALISTA DELUXE LUXURY RESORT آنتالیا

رزرو: 45162 - 021
رزرو: 45162 - 021

دوتخته


38,080,000 تومان

یک تخته


60,135,000 تومان

کودک با تخت


22,320,000 تومان

توضیحات


دوتخته

38,080,000 تومان

یک تخته

60,135,000 تومان

کودک با تخت

22,320,000 تومان

توضیحاتدوتخته


48,230,000 تومان

یک تخته


81,560,000 تومان

کودک با تخت


27,400,000 تومان

توضیحات


دوتخته

48,230,000 تومان

یک تخته

81,560,000 تومان

کودک با تخت

27,400,000 تومان

توضیحات
هتل Maxx Royal Belek Golf Resort آنتالیا

رزرو: 45162 - 021
رزرو: 45162 - 021

دوتخته


55,840,000 تومان

یک تخته


80,480,000 تومان

کودک با تخت


31,200,000 تومان

توضیحات


دوتخته

55,840,000 تومان

یک تخته

80,480,000 تومان

کودک با تخت

31,200,000 تومان

توضیحاتاطلاعات تور

شروع قیمت از:

7,830,000 تومان

نام ایرلاین:

کورندون

تاریخ شروع تور:

1400/07/23

مدت اقامت:

6 شب

ساعت پرواز

رفت:   برگشت:

مدارک و خدمات

مدارک لازم

1 _  پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ رفت
 
2 _  تست آزمایش کرونا pcr

خدمات‌آژانس

◉ بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

 

 

توضیحات

آنتالیا مهر ماه 1400

 
 


برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02145162 تماس حاصل فرمایید. در ساعات غیر کاری با شماره 09121713123 خانم امیری تماس حاصل فرمایید.

تورهای مشابه

tour duration 6 شب

آنتالیا 13 آبان ماه 1400

  پگاسوس

از 1400/08/


تا 1400/08/19


قیمت از 6,490,000 تومان

tour duration 6 شب

آنتالیا آبان و آذر ماه 1400

  سان اکسپرس

از 1400/08/14


تا 1400/09/11


قیمت از 8,190,000 تومان

شماره تماس و رزرو تور : 45162-021