دوتخته


4,240,000 تومان

یک تخته


5,050,000 تومان

کودک با تخت


4,240,000 تومان

توضیحات


دوتخته

4,240,000 تومان

یک تخته

5,050,000 تومان

کودک با تخت

4,240,000 تومان

توضیحاتدوتخته


4,510,000 تومان

یک تخته


5,590,000 تومان

کودک با تخت


4,510,000 تومان

توضیحات


دوتخته

4,510,000 تومان

یک تخته

5,590,000 تومان

کودک با تخت

4,510,000 تومان

توضیحاتدوتخته


4,650,000 تومان

یک تخته


5,860,000 تومان

کودک با تخت


4,650,000 تومان

توضیحات


دوتخته

4,650,000 تومان

یک تخته

5,860,000 تومان

کودک با تخت

4,650,000 تومان

توضیحاتدوتخته


5,050,000 تومان

یک تخته


6,670,000 تومان

کودک با تخت


4,650,000 تومان

توضیحات


دوتخته

5,050,000 تومان

یک تخته

6,670,000 تومان

کودک با تخت

4,650,000 تومان

توضیحاتدوتخته


5,050,000 تومان

یک تخته


6,670,000 تومان

کودک با تخت


4,650,000 تومان

توضیحات


دوتخته

5,050,000 تومان

یک تخته

6,670,000 تومان

کودک با تخت

4,650,000 تومان

توضیحاتدوتخته


5,190,000 تومان

یک تخته


6,940,000 تومان

کودک با تخت


4,380,000 تومان

توضیحات


دوتخته

5,190,000 تومان

یک تخته

6,940,000 تومان

کودک با تخت

4,380,000 تومان

توضیحاتدوتخته


5,190,000 تومان

یک تخته


6,670,000 تومان

کودک با تخت


4,510,000 تومان

توضیحات


دوتخته

5,190,000 تومان

یک تخته

6,670,000 تومان

کودک با تخت

4,510,000 تومان

توضیحاتدوتخته


5,320,000 تومان

یک تخته


7,210,000 تومان

کودک با تخت


4,690,000 تومان

توضیحات


دوتخته

5,320,000 تومان

یک تخته

7,210,000 تومان

کودک با تخت

4,690,000 تومان

توضیحاتدوتخته


5,460,000 تومان

یک تخته


7,480,000 تومان

کودک با تخت


4,650,000 تومان

توضیحات


دوتخته

5,460,000 تومان

یک تخته

7,480,000 تومان

کودک با تخت

4,650,000 تومان

توضیحاتدوتخته


5,590,000 تومان

یک تخته


7,620,000 تومان

کودک با تخت


4,510,000 تومان

توضیحات


دوتخته

5,590,000 تومان

یک تخته

7,620,000 تومان

کودک با تخت

4,510,000 تومان

توضیحاتدوتخته


5,860,000 تومان

یک تخته


8,290,000 تومان

کودک با تخت


5,050,000 تومان

توضیحات


دوتخته

5,860,000 تومان

یک تخته

8,290,000 تومان

کودک با تخت

5,050,000 تومان

توضیحاتدوتخته


6,000,000 تومان

یک تخته


8,560,000 تومان

کودک با تخت


4,650,000 تومان

توضیحات


دوتخته

6,000,000 تومان

یک تخته

8,560,000 تومان

کودک با تخت

4,650,000 تومان

توضیحاتدوتخته


6,000,000 تومان

یک تخته


8,560,000 تومان

کودک با تخت


4,920,000 تومان

توضیحات


دوتخته

6,000,000 تومان

یک تخته

8,560,000 تومان

کودک با تخت

4,920,000 تومان

توضیحاتدوتخته


6,000,000 تومان

یک تخته


8,430,000 تومان

کودک با تخت


4,650,000 تومان

توضیحات


دوتخته

6,000,000 تومان

یک تخته

8,430,000 تومان

کودک با تخت

4,650,000 تومان

توضیحاتدوتخته


6,540,000 تومان

یک تخته


9,640,000 تومان

کودک با تخت


5,050,000 تومان

توضیحات


دوتخته

6,540,000 تومان

یک تخته

9,640,000 تومان

کودک با تخت

5,050,000 تومان

توضیحاتدوتخته


6,740,000 تومان

یک تخته


10,050,000 تومان

کودک با تخت


5,010,000 تومان

توضیحات


دوتخته

6,740,000 تومان

یک تخته

10,050,000 تومان

کودک با تخت

5,010,000 تومان

توضیحاتدوتخته


6,740,000 تومان

یک تخته


9,890,000 تومان

کودک با تخت


5,320,000 تومان

توضیحات


دوتخته

6,740,000 تومان

یک تخته

9,890,000 تومان

کودک با تخت

5,320,000 تومان

توضیحاتدوتخته


6,900,000 تومان

یک تخته


10,050,000 تومان

کودک با تخت


5,320,000 تومان

توضیحات


دوتخته

6,900,000 تومان

یک تخته

10,050,000 تومان

کودک با تخت

5,320,000 تومان

توضیحاتدوتخته


6,900,000 تومان

یک تخته


10,360,000 تومان

کودک با تخت


6,110,000 تومان

توضیحات


دوتخته

6,900,000 تومان

یک تخته

10,360,000 تومان

کودک با تخت

6,110,000 تومان

توضیحاتدوتخته


7,080,000 تومان

یک تخته


10,590,000 تومان

کودک با تخت


4,920,000 تومان

توضیحات


دوتخته

7,080,000 تومان

یک تخته

10,590,000 تومان

کودک با تخت

4,920,000 تومان

توضیحاتدوتخته


7,370,000 تومان

یک تخته


11,310,000 تومان

کودک با تخت


6,110,000 تومان

توضیحات


دوتخته

7,370,000 تومان

یک تخته

11,310,000 تومان

کودک با تخت

6,110,000 تومان

توضیحاتدوتخته


7,750,000 تومان

یک تخته


11,940,000 تومان

کودک با تخت


4,920,000 تومان

توضیحات


دوتخته

7,750,000 تومان

یک تخته

11,940,000 تومان

کودک با تخت

4,920,000 تومان

توضیحاتدوتخته


8,000,000 تومان

یک تخته


12,570,000 تومان

کودک با تخت


5,950,000 تومان

توضیحات


دوتخته

8,000,000 تومان

یک تخته

12,570,000 تومان

کودک با تخت

5,950,000 تومان

توضیحاتدوتخته


8,000,000 تومان

یک تخته


12,570,000 تومان

کودک با تخت


6,430,000 تومان

توضیحات


دوتخته

8,000,000 تومان

یک تخته

12,570,000 تومان

کودک با تخت

6,430,000 تومان

توضیحاتدوتخته


8,630,000 تومان

یک تخته


13,670,000 تومان

کودک با تخت


5,800,000 تومان

توضیحات


دوتخته

8,630,000 تومان

یک تخته

13,670,000 تومان

کودک با تخت

5,800,000 تومان

توضیحاتدوتخته


8,790,000 تومان

یک تخته


14,140,000 تومان

کودک با تخت


6,580,000 تومان

توضیحات


دوتخته

8,790,000 تومان

یک تخته

14,140,000 تومان

کودک با تخت

6,580,000 تومان

توضیحاتدوتخته


8,950,000 تومان

یک تخته


14,460,000 تومان

کودک با تخت


6,580,000 تومان

توضیحات


دوتخته

8,950,000 تومان

یک تخته

14,460,000 تومان

کودک با تخت

6,580,000 تومان

توضیحاتدوتخته


9,100,000 تومان

یک تخته


14,620,000 تومان

کودک با تخت


6,580,000 تومان

توضیحات


دوتخته

9,100,000 تومان

یک تخته

14,620,000 تومان

کودک با تخت

6,580,000 تومان

توضیحاتدوتخته


10,050,000 تومان

یک تخته


15,880,000 تومان

کودک با تخت


3,430,000 تومان

توضیحات


دوتخته

10,050,000 تومان

یک تخته

15,880,000 تومان

کودک با تخت

3,430,000 تومان

توضیحاتدوتخته


10,680,000 تومان

یک تخته


17,770,000 تومان

کودک با تخت


5,320,000 تومان

توضیحات


دوتخته

10,680,000 تومان

یک تخته

17,770,000 تومان

کودک با تخت

5,320,000 تومان

توضیحاتدوتخته


11,310,000 تومان

یک تخته


19,030,000 تومان

کودک با تخت


7,530,000 تومان

توضیحات


دوتخته

11,310,000 تومان

یک تخته

19,030,000 تومان

کودک با تخت

7,530,000 تومان

توضیحاتدوتخته


12,730,000 تومان

یک تخته


21,860,000 تومان

کودک با تخت


8,470,000 تومان

توضیحات


دوتخته

12,730,000 تومان

یک تخته

21,860,000 تومان

کودک با تخت

8,470,000 تومان

توضیحاتاطلاعات تور

شروع قیمت از:

4,240,000 تومان

نام ایرلاین:

آسمان

تاریخ شروع تور:

1400/01/18

مدت اقامت:

5 شب

ساعت پرواز

رفت: 15:40 آسمان  برگشت: 14:30 آسمان

مدارک و خدمات

مدارک لازم

۱- پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از تاریخ رفت 
 

 

 

خدمات‌آژانس

۱- بلیط رفت و برگشت

۲- تور لیدر فارسی زبان

۳-بیمه مسافرتی 

۴- اقامت با صبحانه 

۵- ترانسفر فرودگاهی رایگان

6- گشت شهری

توضیحات

تور استانبول فروردین 1400


نیاز فقط به تست کرونا 

 

 

 


برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02145162 تماس حاصل فرمایید. در ساعات غیر کاری با شماره 09121713123 خانم امیری تماس حاصل فرمایید.

تورهای مشابه

tour duration 3 شب

استانبول 3 اردیبهشت 1400

  آسمان

از 1400/02/03


تا 1400/02/06


قیمت از 3,140,000 تومان

tour duration 3 شب

استانبول 2 اردیبهشت 1400

  آسمان

از 1400/02/02


تا 1400/02/05


قیمت از 3,160,000 تومان

tour duration 4 شب

استانبول 3 اردیبهشت 1400

  آسمان

از 1400/02/03


تا 1400/02/07


قیمت از 3,505,000 تومان

tour duration 4 شب

استانبول 2 اردیبهشت 1400

  آسمان

از 1400/02/02


تا 1400/02/06


قیمت از 3,515,000 تومان

شماره تماس و رزرو تور : 45162-021