شرایط اخذ ارز مسافرتی


در شهریور ۱۳۹۶ ارز مسافرتی برای مسافرین برداشته شد. و مسافران بایستی از صرافی ها طیق بازار ارز خود را تهییه نمایند